Većina reakcija povezanih sa

INFUZIJOM

bile su BLAGE do UMJERENE

i SMANJIVALE SU SE TOKOM VREMENA u dva identična klinička ispitivanja 

KONTRAINDIKACIJE¹

 • preosjetljivost na aktivnu supstancu

 • pacijenti sa teškim oblicima imunokompromitiranosti;

 • poznate aktivne maligne bolesti.

Neželjene reakcije na lijek povezane sa primjenom OCREVUSA® u kliničkim ispitivanjima kod RMS i PPMS¹

 • MedDRA (engl. Medical Dictionary for Regulatory Activities) = medicinski rječnik za regulatorne aktivnosti

 • Sveukupni sigurnosni profil OCREVUSA, kada se primjenjuje kod multiple skleroze, se temelji na podacima o pacijentima iz ključnih kliničkih ispitivanja za MS (RMS i PPMS). Pregled neželjenih reakcija na lijek koje su zabilježene u vezi sa primjenom OCREVUSA kod 1131 pacijenta (3054 pacijent-godine) tokom kontroliranih perioda liječenja u kliničkim ispitivanjima MS.

 • Ako se pojave znakovi po život opasnih ili onesposobljujućih reakcija povezanih sa infuzijom, kao što su akutna preosjetljivost ili sindrom akutnog respiratornog distresa, primjena infuzije se mora odmah prekinuti, a pacijent treba da primi odgovarajuću terapiju. Kod ovakvih pacijenata se primjena OCREVUSA mora trajno prekinuti.

Procenat neželjenih reakcija na lijek povezane sa primjenom OCREVUSA® u kliničkim ispitivanjima sa pacijentima koji imaju PPMS²

 • Procenat pacijenata koji su primali OCREVUS, na početku ispitivanja, kod kojih je razina IgG, odnosno IgM bila niža od donje granice normalnih vrijednosti, u terapijskoj skupini koja je primala OCREVUS, je bio 0,0%, odnosno 0,2%. Nakon liječenja, u 96. nedjelji, procenat pacijenata sa razinom IgG, odnosno IgM nižom od donje granice normalnih vijednosti je bio 1,1%, odnosno 15,5%.

U placebom kontroliranom kliničkom ispitivanju koje se temeljilo na pojavi ili učestalosti unaprijed definiranih događaja, sa medijanom trajanja liječenja od tri godine (%pacijenata)¹

 • Ukupan procenat pacijenata kod kojih su se pojavile ozbiljne infekcije je bio sličan procentu zabilježenom kod primjene komparatora. Učestalost infekcija stupnja 4 (opasne po život) i stupnja 5 (fatalne) je bila niska u svim terapijskim skupinama, ali je kod pacijenata koji imaju PPMS bila veća kod primjene OCREVUSA nego kod primjene placeba, kada su u pitanju po život opasne (1,6% nasuprot 0,4%) i fatalne (0,6% nasuprot 0%) infekcije. Sve infekcije koje su bile opasne po život su izliječene bez prekida primjene okrelizumaba

Sigurnost primjene²

 •  REAKCIJE POVEZANE SA INFUZIJOM (IRR)

Primjena lijeka OCREVUS može biti povezana sa pojavom infuzijskih reakcija. Simptomi IRR se mogu pojaviti tokom bilo koje infuzije, ali su one češće prijavljivane tokom davanja prve infuzije. Pacijente je potrebno adekvatno zbrinuti prije, tokom i nakon davanja svake infuzije. Većina IRR je bila blaga do umjerena i njihov broj se smanjivao tokom primjene narednih doza.*

 • INFEKCIJE

Infekcije respiratornog trakta: infekcije respiratornog trakta su u kliničkim ispitivanjima bile prevashodno blage do umjerene. U kliničkim ispitivanjima sa pacijentima oboljelim od IRR,5 kod 39,9% koji su primili lijek OCREVUS i 33,2% pacijenata koji su primali IFN β-1a† se pojavila infekcija gornjih partija respiratornog trakta, a kod 7,5% pacijenata koji su primili lijek OCREVUS i 5,2% pacijenata liječenih IFN β-1a se pojavila infekcija donjih partija respiratornog trakta.

U kliničkim ispitivanjima sa pacijentima oboljelim od PPMS,7 kod 48,8% pacijenata liječenih OCREVUSOM i 42,7% pacijenata koji su primali placebo se pojavila infekcija gornjih partija respiratornog trakta, a kod 9,9% pacijenata liječenih OCREVUSOM i 9,2% pacijenata koji su primali placebo se pojavila infekcija donjih partija respiratornog trakta.

Ozbiljne infekcije:

Ukupan procenat pacijenata kod kojih su se pojavile ozbiljne infekcije je bio sličan procentu zabilježenom kod primjene komparatora. Učestalost infekcija stupnja 4 (opasne po život) i stupnja 5 (fatalne) je bila niska u svim terapijskim skupinama, ali je kod pacijenata koji imaju PPMS bila veća kod primjene lijeka OCREVUS nego kod primjene placeba, kada su u pitanju po život opasne (1,6% nasuprot 0,4%) i fatalne (0,6% nasuprot 0%) infekcije. Sve infekcije koje su bile opasne po život su izliječene bez prekida primjene okrelizumaba.

Kada su u pitanju pacijenati koji imaju PPMS, oni koji imaju poteškoće sa gutanjem su izloženi većem riziku od aspiracijske pneumonije. Tretman lijekom OCREVUS može dodatno povećati rizik od teške pneumonije kod ovakvih pacijenata. Kod pacijenata kod kojih se manifestira pneumonija je neophodna promptna reakcija ljekara. 

Progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML): u kliničkim istraživanjima primjene lijeka OCREVUS® nisu zabilježeni slučajevi PML.6,7 Rizik od PML se ne može isključiti, jer je PML bila zbilježena kod pacijenata liječenih anti-CD20 antitijelima i drugim terapijama za liječenje MS.

Reaktivacija hepatitisa B: reaktivacija virusa hepatitisa B (HBV) je bila zabilježena kod pacijenata liječenih anti-CD20 antitijelima. Prije iniciranja primjene lijeka OCREVUS, potrebno je izvršiti skrining na HBV kod svih pacijenata, u skladu sa lokalnim vodičima.

 • MALIGNE BOLESTI

Kod pacijenata sa poznatim faktorima rizika za razvoj maligne bolesti je potrebno utvrditi individualni omjer koristi i rizika, kao i kod pacijenata koji se redovito prate kako bi se uočio eventualni relaps maligne bolesti. Pacijente za koje se zna da imaju aktivnu malignu bolest ne treba liječiti lijekom OCREVUS. Za pacijente je potrebno provoditi standardan skrining na karcinom dojke, u skladu sa lokalnim vodičima.

 • VAKCINACIJE

Sigurnost imunizacije živim ili živim atenuiranim vakcinama nakon primjene lijeka OCREVUSA u terapiji nije ispitivana i ne preporučuje se tokom liječenja i sve dok se broj B ćelija ne obnovi (u kliničkim ispitivanjima, medijan vremena do obnove broja B ćelija je bio 72 nedjelje). ​​

Nisu dostupni podaci o utjecaju vakcinacije kod pacijenata koji primaju OCREVUS.

Ljekari treba da provjere vakcinalni status pacijenata za koje se razmatra mogućnost tretmana sa lijekom OCREVUS.

Pacijenti kojima je neophodna vakcinacija treba da prime sve predviđene vakcine najmanje 6 nedjelja prije iniciranja terapije lijekom OCREVUS.

Zbog moguće deplecije B ćelija kod dojenčadi majki koje su bile izložene dejstvu lijeka OCREVUS tokom trudnoće, potrebno je takvu dojenčad pratiti, kako bi se uočila potencijalna deplecija B ćelija, a vakcinaciju živim ili živim atenuiranim vakcinama treba odložiti sve dok se broj B ćelija kod dojenčeta ne obnovi.

Sigurnost i vrijeme primjene vakcine treba razmotriti sa ljekarom dojenčeta.

Kada je u pitanju primjena lijeka OCREVUS kod trudnica, količina raspoloživih podataka je ograničena.

Nisu sakupljani podaci o broju B ćelija kod dojenčadi izložene dejstvu lijeka OCREVUS, a potencijalno trajanje deplecije B ćelija kod dojenčadi nije poznato.

*Simptomi IRR se mogu pojaviti tokom bilo koje infuzije, ali su one češće prijavljivane tokom davanja prve infuzije. IRR se mogu pojaviti unutar 24 sata od davanja infuzije. Ove reakcije se mogu manifestirati u vidu svrbeža, osipa, urtikarije, eritema, iritacije grla, boli u usnoj duplji i ždrijelu, zaduhe, edema ždrijela i grkljana, crvenila lica, hipotenzije, pireksije, umora, glavobolje, omaglice, mučnine i tahikardije.

 

Reference:

1. Sažetak karakteristika lijeka OCREVUS®

2. Podaci u dosijeu. Roche Ltd. Core Data Sheet Ocre Ro4964913, januar 2017.

Sažetak karakteristika lijeka OCREVUS

 

Naziv gotovog lijeka i aktivne supstance

Ocrevus 300 mg/10 ml, koncentrat za otopinu za infuziju Okrelizumab, ATC oznaka: L04AA36

Terapijske indikacije

Ocrevus je indiciran za liječenje odraslih bolesnika s relapsirajućim oblicima multiple skleroze (RMS) koji imaju aktivnu bolest definisanu kliničkim značajkama ili značajkama vidljivima u nalazima oslikavanja.

Ocrevus je indiciran za liječenje odraslih bolesnika s ranom primarno progresivnom multiplom sklerozom (PPMS) u smislu trajanja bolesti i razine onesposobljenosti te sa značajkama karakterističnima za upalnu aktivnost vidljivima u nalazima oslikavanja.

Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih. • Trenutna aktivna infekcija • Teško imunokompromitirani bolesnici • Poznate aktivne zloćudne bolesti

 Doziranje i način primjene

Liječenje lijekom Ocrevus treba započeti i nadzirati ljekar specijalist koji ima iskustva u dijagnosticiranju i liječenju neuroloških bolesti i koji ima pristup odgovarajućoj medicinskoj potpori za zbrinjavanje teških reakcija kao što su reakcije na infuziju. Prije svake infuzije lijeka Ocrevus mora se primijeniti premedikacija sa sljedeća dva lijeka kako bi se smanjile učestalost i težina reakcija na infuziju:

• 100 mg metilprednizolona (ili ekvivalenta) primijenjenog intravenski približno 30 minuta prije svake infuzije lijeka Ocrevus

• antihistaminik približno 30 – 60 minuta prije svake infuzije lijeka Ocrevus Uz to se može razmotriti i premedikacija antipiretikom (npr. paracetamolom) približno 30 – 60 minuta prije svake infuzije lijeka Ocrevus. Početna doza od 600 mg primjenjuje se u dvije zasebne intravenske infuzije – najprije se primjenjuje jedna infuzija od 300 mg, a 2 sedmice kasnije druga infuzija od 300 mg. Doze lijeka Ocrevus koje slijede nakon toga primjenjuju se u obliku jedne intravenske infuzije od 600 mg svakih 6 mjeseci. Prvu sljedeću dozu od 600 mg treba primijeniti 6 mjeseci nakon prve infuzije početne doze. Potrebno je održavati interval od najmanje 5 mjeseci između dviju doza lijeka Ocrevus. Ako se tokom bilo koje infuzije pojave reakcije na infuziju, treba provesti određene prilagodbe.

Način primjene

Ocrevus se nakon razrjeđivanja primjenjuje intravenskom infuzijom kroz zasebnu liniju. Infuzije lijeka Ocrevus ne smiju se primijeniti brzom niti bolusnom intravenskom injekcijom. Otopine lijeka Ocrevus za intravensku infuziju pripremaju se tako da se lijek razrijedi u infuzijskoj vrećici koja sadrži otopinu natrijeva hlorida od 9 mg/ml (0,9%) do konačne koncentracije od približno 1,2 mg/ml. Bolesnike treba nadzirati tokom infuzije i još najmanje jedan sat nakon njezina završetka. Posebna upozorenja i mjere opreza pri upotrebi

 Reakcije preosjetljivosti/infuzijske reakcije

Progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML); Reaktivacija virusa hepatitisa B; Liječenje teško imunokompromitiranih bolesnika; Cijepljenje; Sljedivost; Neželjena djelovanja Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Reakcije na infuziju najčešća su nuspojava liječenja lijekom Ocrevus (vrlo često: može se javiti u više od 1 na 10 osoba). U većini se slučajeva radi o blagim reakcijama, ali mogu se javiti i neke ozbiljne reakcije. Liječenje lijekom Ocrevus može povećati podložnost infekcijama: infekcija dišnih putova, gripa, infekcija sinusa, bronhitis (upala dišnih putova), herpesna infekcija (afte ili bolni mjehurići na koži), infekcija želuca i crijeva (gastroenteritis), virusna infekcija, kožna infekcija (celulitis). Neke od njih mogu biti ozbiljne

Za detalje pogledati posljednji odobreni sažetak glavnih karakteristika lijeka i uputstvo o lijeku Broj i datum odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka u BiH Ocrevus 300 mg/10 ml, koncentrat za otopinu za infuziju 04-07.3-1-8895/17 od 03.07.2018. Režim izdavanja Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa (ZU)

Ovaj lijek je predmet dodatnog praćenja/nadzora. Ovo će omogućiti da se nove bezbjedonosne informacije o lijeku pribave u što kraćem vremenu. Od zdravstvenih stručnjaka se traži da prijave svaku sumnju na neželjeno dejstvo predmetnog lijeka. Pogledajte dio 4.8 u kome je naznačen način prijavljivanja neželjenih dejstava.

© 2019

Roche d.o.o. - Roche Ltd

BA/OCRE/1901/0001